Es poden beneficiar de Programa.cat:

Els ens podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat de les programacions estables municipals a través d’un conveni o acord amb institucions o entitats del municipi.


S’exclouen d’aquest sistema de suport:

Els teatres, auditoris i espais d’arts municipals disposen d’una aplicació, accessible a través d’Internet, per consultar les propostes que figuren a Programa.cat. Per tal de poder utilitzar-la, l’ajuntament ha de donar d’alta prèviament els seus programadors.

Un cop registrats a l’aplicació de Programa.cat, els programadors tenen a la seva disposició un cercador d’espectacles i concerts, a més de dades d’agents nacionals i internacionals.


Per tal d’acollir-se als ajuts de Programa.cat, els ens locals han de complir els requisits següents:

  • Estar donats d’alta a l’aplicació informàtica Programa.cat i sol·licitar-hi les activitats (espectacles i concerts) en els terminis establerts.
  • Fer la sol·licitud de la subvenció en espècie a EACAT.
  • Per als municipis integrats a l’SPEEM com a equipaments escènics i musicals bàsics (E2) o com a altres espais escènics i musicals (E1); i també per als municipis que, tot i no estar integrats a l’SPEEM, hagin presentat la sol·licitud d’integració, tenir inclosos al Sistema els equipaments escènics i musicals on tinguin lloc les activitats. Aquest requisit no serà necessari en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants que no disposin d’equipaments escènics i musicals.
  • En el cas dels municipis de la província de Barcelona, l’ajut de la Diputació de Barcelona estarà condicionat a l’adhesió al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la Diputació de Barcelona i a la certificació dels requisits de participació al Circuit.
  • Un cop realitzada l’activitat, informar sobre el nombre d’espectadors i altres dades a la plataforma del Projecte d’Indicadors Cultural per a l’Entorn Municipal (PICEM).
  • En el cas de les programacions o actuacions no organitzades directament per l’ens local i en conveni amb alguna entitat del municipi, es podrà requerir el conveni o document de comprimís amb l’entitat, on consti el suport i/o finançament municipal a l’activitat de difusió artística.